ارائه خدمات و مشاوره در زمينه گزارشات
امكان سنجی، تدوين طرح های توجيهي
اقتصادی

ارائه خدمات و مشاوره در زمينه گزارشات امكان سنجی، تدوين طرح هاي توجيهی اقتصادی ارائه خدمات و مشاوره در زمينه گزارشات امكان سنجی، تدوين طرح های توجيهی اقتصادی، تجزيه و تحليل گزارشات اقتصادی، هز ينه يابی بر مبناي فعاليت، بودجه بندی، خدمات فني و تخصصی استقرار نظام كنترل هاي داخلی.

 

مشاوره و طراحی ساختار مالی شركتها و طراحی، ... و بررسي سيستمهای مديريت

طراحي تجديد ساختار مالي شركتها به منظور افزايش بهره وری و كارايی. طراحي، اجرا، نظارت فنی و بررسی سيستمهای مديريت ريسك عملكرد شركتها، آماده سازی

ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف

منابع انساني خدمات كمك آموزشي عقد هرگونه قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي لازم.

انجام امور خدماتي و پشتیبانی و برسي و تدوين برنامه هاي استراتژيك آتي شركت امور خدماتي شامل:

خدمات تجاري، توسعه، تكميل برنامه ريزي، اقتصادي، توليدي و ساختماني، بررسي و تدوين برنامه هاي استراتژيك آتي

شركت انجام مطالعات بازاريابي و تهيه و طراحي برنامه فروش خدمات بازرگاني و بازاريابي مجاز و ...

انجام مطالعات بازاريابي و تهيه و طراحي برنامه فروش خدمات بازرگاني و بازاريابي مجاز غير هرمي غير شبكه اي و غير الكترونيكي درخصوص فعاليت شركت و ارائه خدمات درخصوص مديريت بر عملكرد فني شركتها، اخذ ضمانتنامه براي شركت، اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از موسسات مالي و اعتباري كشور و انجام امور خدمات اداري در مشاغل خدماتي و پشتيباني شامل امور آبدارچي، نظافتچي، امور دفتري، اپراتوري، امور تايپ و ماشين نويسي متصدي تاسيسات،امور فضاي سبز، امور آشپزخانه و رستوران و ساير امور مجاز ديگر كه در جهت اجراي موضوع فعاليت شركت باشد

 
 

وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری

وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری

خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس|رفاه پردیس|بانک رفاه|خدماتی پشتیبانی|خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس|رفاه پردیس|بانک رفاه|خدماتی پشتیبانی|خدماتی|رفاه |